Reisvoorwaarden Travelmarker Reizen

Algemene Reis- en Boekingsvoorwaarden van TMreizen

De voorwaarden van TMreizen zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Amsterdam, onder nummer 34136825

Artikel 1 Totstandkoming reisovereenkomst
Artikel 2 Het reisaanbod van TMreizen
Artikel 3 Betaling
Artikel 4 De reissom
Artikel 5 Reisduur en -programma
Artikel 6 Bagage, reisbescheiden en reisdocumenten
Artikel 7 Wijziging door de reiziger
Artikel 8 Annulering door de reiziger
Artikel 9 Wijzigingen en opzegging van de reisovereenkomst door TMreizen
Artikel 10 Aansprakelijkheid van TMreizen
Artikel 11 Verplichtingen van de reiziger
Artikel 12 Klachten en bevoegde rechter

Artikel 1 Totstandkoming reisovereenkomst

1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. (zie stap 4 bij 'Hoe kunt u boeken')
2. Nadat de boeking definitief is kan de boeking slechts geannuleerd worden volgens de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 8 van deze reisvoorwaarden.
3. Indien de reiziger minderjarig is dient een ouder of voogd van de minderjarige hiervoor schriftelijke toestemming te verlenen.
4. Een reiziger die een overeenkomst aangaat voor meerdere personen, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De personen voor wie deze overeenkomst is afgesloten zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.
5. De reiziger is verplicht alle voor de uitvoering van de reis relevante persoonlijke gegevens van zichzelf en van personen waarvoor hij/zij de reisovereenkomst aangaat, direkt bij boeking kenbaar te maken aan TMreizen. (bijv. leeftijd, handicap, chronische ziekte, dieet)
6. Indien de reiziger bij het totstandkomen van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren doorgeeft met betrekking tot door TMreizen te leveren diensten, zoals bijv. voorkeur voor een bepaalde zitplaats in een vliegtuig, de ligging van een hotelkamer, etc., zal met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op reisbescheiden geen rechten worden ontleend.
7. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en eventuele bevestiging door de reisorganisator, worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 48 uur na de (werk)dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

Artikel 2 Het reisaanbod van TMreizen

1. Het reisaanbod van TMreizen staat vermeld op de website TMreizen.nl. Kennelijke fouten of vergissingen op deze website binden TMreizen niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.
2. TMreizen kan niet worden gehouden aan de inhoud van voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.
3. In combinatie met landarrangementen kan de reiziger bij TMreizen ook internationale vluchten boeken. Voor internationale vliegtickets gelden de vervoersvoorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij. TMreizen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van vluchtvertraging en is evenmin aansprakelijk voor gederfd vakantiegenot wanneer hierdoor de vastgestelde vakantie wordt ingekort.

Artikel 3 Betaling

1. Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst verplicht de reiziger zich tot het betalen van de reissom. Betaling geschiedt door het overmaken van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van TMreizen. Het te betalen bedrag staat vermeld in de factuur die met de boekingsbevestiging wordt meegestuurd. Als de reiziger betaalt vanuit het buitenland, zijn de bankkosten voor rekening van de betaler.
2. De aanbetaling van de boeking bedraagt 15% van de totale reissom met een minimum van € 50 alsmede het bedrag voor eventueel afgesloten verzekeringen.
De boekingskosten bedragen € 15 per boeking, plus € 20 per vliegticket.
Deze betaling moet binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur op rekening NL12ABNA.043.88.72.770 ten name van TM reizen bv te Amsterdam binnen zijn. Het restant van de betaling dient de reiziger 8 weken voor vertrek over te maken. Als de reiziger binnen 8 weken voor vertrek boekt, moet de volledige rekening na ontvangst van de factuur per ommegaande worden voldaan.
3. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Nadat hij hier door TMreizen schriftelijk op is gewezen heeft hij alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien ook dan de betaling uitblijft, wordt de overeenkomst vanaf de dag van verzuim als geannuleerd geacht. Zie art. 7 annuleringsvoorwaarden
4. Bij vrijwel alle luchtvaarttickets (uitgezonderd business-class en de duurdere economy-class tickets) hanteren de meeste luchtvaartmaatschappijen de regel dat het ticket(s) per direct of uiterlijk binnen 48 uur na reservering gemaakt (geprint) dient te zijn. Het ticket(s) kan en zal pas gemaakt worden na ontvangst van het volledige –voor de gehele opdracht- verschuldigde bedrag.

Artikel 4 De reissom

1. De op TMreizen.nl gepubliceerde reissommen gelden per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze bij de arrangementen van TMreizen zijn omschreven.
2. De hoogte van de reissommen van landarrangementen zoals gepubliceerd op de website van TMreizen is gebaseerd op hotel- en transportprijzen, koersen van diverse valuta waaronder de Amerikaanse dollar, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals deze bij TMreizen bekend waren bij publicatie.
3. TMreizen behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 20 dagen voor de dag van vertrek, de reissom van een landarrangement te verhogen als gevolg van wijzigingen in de vervoerskosten, brandstofkosten, verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De verhoging zal nooit meer dan 10% van de reissom bedragen en zal met reden omkleed worden.
4. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom van het landarrangement, als bedoeld in dit artikel af te wijzen. Hij dient binnen vijf werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging van dit recht gebruik te maken. TMreizen zal dan binnen 7 werkdagen na gebruik van dit recht de reisovereenkomst opzeggen en de reeds betaalde gelden aan de reiziger restitueren.
5. Voor prijsverhogingen van internationale vliegtickets gelden afwijkende voorwaarden zoals genoemd in artikel 2.3

Artikel 5 Reisduur en -programma

1. De op de website van TMreizen vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van aankomst en vertrek, ongeacht het tijdstip, als hele dagen worden geteld. Niet de op de website vermelde tijden, maar de tijden die vermeld staan in de reisbescheiden gelden als definitieve tijdstippen van vertrek en aankomst.
2. Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van de luchtvaartmaatschappijen kunnen de reisduur veranderen. Behoudens aanspraken op de eventueel door de reiziger afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie door TMreizen van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek tengevolge van genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. Voorts is TMreizen niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertragingen. Indien tijdens de reis blijkt dat tengevolge van deze veranderingen de reisduur wordt verlengd, komen de kosten voor extra logies tot 36 uur voor rekening van TMreizen. Alle kosten voortvloeiend uit een vertraging van langer dan 36 uur zijn voor rekening van de reiziger.

Artikel 6 Bagage, reisbescheiden en reisdocumenten


1. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in bezit te zijn van een geldig paspoort en eventueel benodigde visa. Daarbij is het noodzakelijk om tijdig te controleren of de eerder verkregen informatie correct is. Belangrijk is ook om na te gaan of uw beroep een uitzondering vormt op de reguliere procedure. In alle gevallen geldt dat TMreizen niet aansprakelijk gesteld kan worden indien er door de Douane, Ambassade en/of Consultaat vanwege persoonlijke redenen geen visum wordt toegekend. Voor verschillende landen gelden adviezen en voorschriften op het gebied van gezondheid. De reiziger is zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij een vaccinatiebureau, tropeninstituut, GGD of huisarts. Alle reizigers dienen er voorts zelf voor te zorgen dat voorafgaand aan de reis de benodigde vaccinaties en profilaxes op tijd zijn verkregen.
2. Ook is de reiziger verplicht een geldige reis- en ongevallenverzekering af te sluiten en bewijzen daarvan bij zich te dragen.
3. De boekingsbevestiging geeft een overzicht van het reisschema en is samen met de factuur tevens het bewijs van boeking. Beiden dienen goed bewaard te worden.
4. Uiterlijk 7 dagen voor vertrek ontvangt de reiziger zijn reisbescheiden. De vouchers voor hotels (indien nodig) worden ter plekke door de lokale agent aan u overhandigd. Binnenlandse vluchten op de bestemmingen van TMreizen worden door lokale agenten verzorgd, de tickets hiervoor ontvangt de reiziger ter plaatse, evenals bus- en treintickets.
Viegtickets en polissen voor eventuele reisverzekeringen worden met de reisbescheiden meegestuurd.
5. Indien de reisbescheiden niet tijdig door de reiziger zijn ontvangen, dient de reiziger uiterlijk binnen 5 dagen voor vertrek contact op te nemen met TMreizen.
6. TMreizen is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen tengevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.
7. TMreizen is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Artikel 7 Wijziging door de reiziger

1. De reiziger kan verzoeken de reisovereenkomst tot 28 dagen voor vertrek te wijzigen. Indien het verzoek tot wijziging niet het karakter van een annulering heeft zal TMreizen, zonder hiertoe verplicht te zijn, proberen deze wijziging tot stand te brengen. Binnen 28 dagen voor vertrek zal wijzigen in het algemeen niet mogelijk zijn.
Let op! Bij wijziging van vliegtickets gelden de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij.

Artikel 8 Annulering door de reiziger

1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor ieder reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, annuleringskosten verschuldigd. Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk of per E-mail te geschieden. De datum van de poststempel geldt als annuleringsdatum. Bij annulering dient de reiziger TMreizen ook telefonisch op de hoogte te stellen.
Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd, welke verhaald worden op de hoofdboeker:
- bij annulering tot de 56ste dag (exclusief) voor de reis bedragen de annuleringskosten 15% van de reissom met een minimum van € 50
- bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 42ste dag (exclusief) voor de dag van vertrek bedragen de annuleringskosten 30% van de reissom met een minimum van € 50.
- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) voor de dag van vertrek bedragen de annuleringskosten 50% van de reissom met een minimum van € 50.
- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de dag van vertrek bedragen de annuleringskosten 75% van de reissom met een minimum van € 50.
- bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) voor de dag van vertrek bedragen de annuleringskosten 90% van de reissom met een minimum van € 50.
- bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) voor de vertrekdag of bij annulering op of na de vertrekdag bedragen de annuleringskosten 100% met een minimum van € 50.
2. Een reiziger die is verhinderd aan een reis deel te nemen en geen aanspraak kan maken op vergoeding van annuleringskosten op basis van een annuleringsverzekering, kan een andere geschikte persoon zijn plaats laten innemen, op de volgende voorwaarden:
a. dat de bij de uitvoering betrokken, dienstverleners accoord gaan met de in-de-plaatsstelling;
b. dat de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;
c. dat van de andere persoon een schriftelijke verklaring wordt ontvangen waarin staat dat deze heeft kennisgenomen van het reisprogramma, de door TMreizen verstrekte informatie en de algemene voorwaarden;
d. dat het verzoek uiterlijk 7 dagen voor vertrek wordt ingediend.
3. De reiziger en de voor de reiziger in de plaats gestelde persoon, zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk tegenover TMreizen, voor betaling van de, op het moment van de in-de-plaatsstelling, openstaande factuur en de eventuele extra kosten van vervanging. TMreizen zal hiervoor € 25 administratiekosten in rekening brengen.
4. Let op! Bij wijziging of annulering van vliegtickets gelden de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij.
5.Deelannulering.
a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd. 
b. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie. 
c. Voor de sub b. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. 
d. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd. 
e. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Een goede annuleringsverzekering dekt in veel gevallen de volledige kosten van annulering

Artikel 9 Wijzigingen en opzegging van de reisovereenkomst door TMreizen

1. Door andere gebruiken, gewoonten en een andere mentaliteit van mensen in verre landen gaan dingen soms anders dan de reiziger verwacht. De wet spreekt in dat verband van 'verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben'. Wie kiest voor avontuurlijk reizen, kiest in zekere zin ook voor bepaalde risico's. De lokale omstandigheden op de bestemmingen en het avontuurlijk karakter van de reizen die TMreizen aanbiedt, kunnen TMreizen dwingen de reis voor of tijdens de reis aan te passen. Veranderingen in reisschema’s ten gevolge van slechte weersomstandigheden, vallen eveneens onder de werking van dit artikel. De aanpassingen kunnen inhouden dat van een andere luchthaven wordt vertrokken, dat met een ander vervoermiddel, (indien mogelijk met hetzelfde soort) wordt gereisd, dat met een andere vervoerder wordt gereisd, etc. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in het geboekte programma is aangegeven. Indien TMreizen of de lokale agent(en) genoodzaakt zijn tot alternatieven kan de reiziger er van op aan dat de kwaliteit en de intentie van de reis zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. TMreizen zal de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat TMreizen en de reiziger over het gewijzigde onderdeel van de reisovereenkomst nieuwe afspraken maken, die zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke reisovereenkomst.
2. TMreizen heeft het recht om wegens gewichtige redenen de reisovereenkomst op een bepaald onderdeel te wijzigen. In dat geval heeft de reiziger recht op een alternatieve reis, die minimaal gelijkwaardig is aan de gewijzigde reis, dan wel op restitutie (van het reeds betaald gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan, in geval de reis al ten dele is genoten. Indien de reiziger gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij TMreizen binnen 48 uur na bericht van wijziging daarvan op de hoogte te stellen.
3. TMreizen zal de reiziger per ommegaande in kennis stellen van, alle in dit artikel genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden.
4. Indien de in dit artikel genoemde wijzigingen zich voordoen na aanvang van de reis, zal TMreizen ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op de voortzetting van de geboekte reis. In geval het voor TMreizen onmogelijk is om dit te regelen, of in geval de reiziger om naar alle redelijkheid te bepalen redenen de alternatieve regeling niet accepteert, zal TMreizen er voor zorgdragen dat de reiziger terugkeert naar de plaats van vertrek, dan wel naar een andere, tussen TMreizen en de reiziger overeengekomen plaats van terugkeer.
5. In geval van overmacht, waaronder o.a. verstaan wordt terreur- en bomaanslagen, oorlog, politieke onrust, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, stakingen of het niet nakomen van afspraken door luchtvaartmaatschappijen, heeft TMreizen binnen 30 dagen voor vertrek en tijdens de reis het recht de reisovereenkomst op te zeggen of te wijzigen zoals genoemd in dit artikel. Deze omstandigheden zullen de reiziger onverwijld meegedeeld worden. De reiziger heeft op hierboven genoemde gronden geen vorderingen tot schadevergoeding jegens TMreizen, m.u.v. het niet nakomen van afspraken door vervoersmaatschappijen waardoor de reisduur wordt verkort.
6. Indien het ministerie van buitenlandse zaken een negatief reisadvies afgeeft, zal TMreizen dit advies overnemen, in dit geval geldt lid 5 van dit artikel.

Artikel 10 Aansprakelijkheid van TMreizen

1. Voor alle genoemde arrangementen treedt TMreizen op als reisorganisator. Voor internationale vluchten en binnenlands vervoer welke niet op privebasis geschiedt, zoals binnenlandse vluchten, boot- en treinreizen treedt TMreizen op als agent. 
a. TMreizen is als reisorganisator aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties op de website van TMreizen, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek, de infrastruktuur en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen van TMreizen met zich meebrengen.
2. TMreizen is als reisorganisator niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen de gezondheidsconditie van de reiziger;
b. de uitvoering c.q. niet uitvoering van vervoer waarvoor TMreizen optreedt als agent, zoals internationale en binnenlandse vluchten en al het binnenlandse vervoer dat niet op prive-basis geschiedt. Dan is artikel 10.6 van toepassing.
c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de omstandigheden betrokken derden;
d. verlies of diefstal van bezittingen van reizigers in/uit door TMreizen gehuurde vervoersmiddelen, kamers etc.
e. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van TMreizen en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan TMreizen kunnen worden toegerekend.​
f. onjuiste informatie in door derden opgestelde foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers. Dit is met van toepassing bij excursies en hotels die door de reiziger zelf zijn uitgezocht en bij TMreizen onbekend zijn.
3. De aansprakelijkheid van TMreizen is uitgesloten voor alle gevallen waarin de verplichte reis-, ziektekosten-, en annuleringsverzekeringen dekking bieden. Evenmin is TMreizen aansprakelijk voor schaden die overeenkomstig het internationale recht en/of verdragen zijn uitgesloten.
4. In geval TMreizen aansprakelijk gehouden kan worden voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de betaalde reissom per reiziger.
5. De aansprakelijkheid van TMreizen voor andere schade dan die veroorzaakt is door dood of letsel van de reiziger is in alle gevallen beperkt tot maximaal driemaal de reissom.
6. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht en vervangend vervoer (zie art. 10.2b); voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 11 Verplichtingen van de reiziger

1. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen van TMreizen (of de dienstdoende lokale gidsen) op de volgen, ter bevordering van een goede uitvoering van de reis. De reiziger is aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het niet nakomen van deze verplichting.
2. Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij/zij door TMreizen c.q. de dienstdoende lokale gids van verdere deelname aan de reis worden uitgesloten. Indien en voorzover de gevolgen van de hinder en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening komen. In dit geval wordt evenmin restitutie verleend voor niet genoten onderdelen van de reis.
3. De reiziger dient uiterlijk 48 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis zijn retourvlucht te herbevestigen bij de betreffende luchtvaartmaatschappij.
4. De verplichting van de reisorganisatie om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S.alarmcentrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reis- en ziektekostenverzekering.

Artikel 12 Klachten en bevoegde rechter

1. Eventuele klachten dienen op de plaats waar de klacht ontstaat, zo spoedig mogelijk te worden gemeld (bij voorkeur per mail of telefoon) bij de plaatselijke vertegenwoordiger van TMreizen en TMreizen zelf. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger uiterlijk binnen 30 dagen na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen bij TMreizen. In geval de reis geen doorgang heeft gevonden, gaat de termijn van een maand lopen op de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum.
2. TMreizen zal zo spoedig mogelijk , maar nooit later dan 30 dagen na ontvangst van de klacht, schriftelijk reageren.
3. Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid van de reiziger wordt opgelost, kan de reiziger zich desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis wenden tot de bevoegde rechter van de rechtbank in Amsterdam.
4. Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 
TM Reizen
Introductie | Home
Onze voorwaarden
Hoe kunt u boeken ?
Contact

volg ons op facebook!
Travelmarker Reizen is lid van de Stichting Garantiefonds Reisgelden en het Calamiteitenfonds

© 2019       Travelmarker Reizen BV